Mire használjuk?
Az interaktív táblák alkalmazásának indoklása (részlet az NFÜ XXI. század iskolája program háttéranyagából)"Mivel az információs és kommunikációs technológiák használata nélkül ma már elképzelhetetlen egyéni boldogulás és a társadalmi életbe való bekapcsolódás, az ehhez kapcsolódó alapvető kompetenciák elsajátítását is kivétel nélkül minden tanuló számára biztosítani kell. Ez feltételezi azt, hogy már az alsó középfokú oktatás szintjén kivétel nélkül minden iskolában adottak legyenek a modern információs és kommunikációs technológiák iskolai alkalmazásának tárgyi és személyi feltételei. E technológiák iskolai elterjedése, ezeknek a tanulási és tanítási környezetbe való szerves beépülése egyúttal a pedagógiai módszertani kultúra gazdagításának is egyik eszköze. A cél megvalósítása során súlyt kell helyezni az informatikai eszközök használatához való hozzáférés, illetve az ehhez kapcsolódó kompetenciák fejlesztése terén mutatkozó egyenlőtlenségek csökkentésére. Mindezek érdekében e technológiák alkalmazását és az alkalmazást szolgáló tartalmakhoz, továbbá e tartalmak kritikai médiatudatosságon alapuló használatához való hozzáférést biztosítani kell mind a tanulók, mind pedig a pedagógusok és az oktatási rendszer más szereplői számára."1

"Az általános képzést nyújtó közoktatási intézmények (általános iskolák és gimnáziumok) jelenlegi alacsony szintű és területileg egyenetlen eszköz- és infrastrukturális ellátottsága nagymértékben hátráltatja a közoktatásban megkezdett tartalmi, módszertani modernizáció átfogó végrehajtását, és gátja a minőségi oktatáshoz, a különböző oktatási szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférés biztosításához, a költséghatékonyabb és ésszerűbb szervezeti megoldások bevezetéséhez elengedhetetlen fizikai, infrastrukturális feltételek megteremtésének.

Miközben az elmúlt évek folyamán a Sulinet program keretében a hátrányos helyzetű térségekben kiépült az iskolákat és a közösségi pontokat (pl. teleházak) összekötő szélessávú hálózat, valamint a diákok is lehetőséget kaptak arra, hogy kedvezményes feltételekkel számítógépes eszközökhöz jussanak, az iskolán belüli IKT-eszközök fejlesztése mindezzel nem tartott lépést."2

Az IKT-készségek fejlesztése, a multimédia kínálta pedagógiai előnyök, valamint egyéb, a korábbiakban említett stratégiai célok indokolják, hogy a közoktatásban minél szélesebb körben hozzáférhetővé váljék az IKT-eszközrendszer. Tekintettel azonban arra, hogy a tantermek számítógépekkel való felszerelése finanszírozhatatlan és fenntarthatatlan, valamint a pedagógusok jelentős többsége frontális módszerrel tanít, továbbá, a közoktatási intézmények túlnyomó többsége nem rendelkezik megfelelő forrással, ismerettel nagy géppark állandó, magas rendelkezésre állású üzemeltetéséhez, ezért az interaktív táblák3 kínálta megoldás került a fejlesztés középpontjába. Az interaktív táblák4 az IKT készségfejlesztés minden aspektusával rendelkeznek5, míg költségük egy teljes osztályterem számítógéppel való felszerelésének kevesebb, mint 1/10-e. Az interaktív táblára épülő oktatási környezet flexibilisen változtatható, bővíthető a pedagógiai igényeknek megfelelően, miközben élettartama, értékállása legalább kétszerese a számítógépének. A fejlesztés eredményeképpen elérhető egy egységes, mindenki számára egyenlő szolgáltatásokat biztosító olyan alapinfrastruktúra megteremtése, amely a központi fejlesztések eredményét minden közoktatási intézménybe képes eljuttatni költséghatékony módon.

Az interaktív táblák nyújtotta vizuális megközelítés különösen jelentős hatást gyakorolt a kulcskompetenciák tekintetében az átlagtól elmaradó tanulók esetében. Szignifikáns volt a hatás az anyanyelv, a matematika és az egyéb természettudományok oktatása területén. A táblák használatával fokozható volt a mérések alapján a diákok figyelmének intenzitása és tartama.6
A táblák használatának elsajátítása nem igényel különös szaktudást, vagy tanártovábbképzést. A helyszíni oktatást követően a pedagógusok többsége könnyedén kezelheti azokat, miközben az eszköz felhasználása önmagában is fejleszti a kiemelt kulcskompetenciákat a pedagógusok és a diákok esetében is.

Anglia 2002–2003 között minden tantermét felszerelte interaktív táblával és kiszolgáló rendszereivel, de a nagyságrenddel (Magyarországnál is) szegényebb Mexikó is ezt teszi 2005 és 2007 között, 2 év alatt, 145 000 tanteremben.


 
 
 
 
 
 
1EU és oktatás: Közoktatásfejlesztési stratégia munkaprogram
2TIOP 1.1.1 Közoktatás
3publications.teachernet.gov.uk/eOrderingDownload/DfES-0812-2004_ICT.pdf
4 www.whiteboards.becta.org.uk
5education.guardian.co.uk/getonboard/story/0,,1679898,00.html
6The ICT Impact Report – A review of studies of ICT impact on schools in Europe – 11 December 2006 – EUN
7Survey of LAN Infrastructure and ICT, Equipment in Schools 2005, Main Report, Becta, March 2006
© Copyright Nemzeti Tankönyvkiadó - Perfekt Zrt. 2008